3.6.2007 tarihinde yayınlanan 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 26 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca teşekkül ettirilen Sigorta Eksperleri İcra Komitesi;

Dört yıl için seçilen ve dokuz kişiden oluşan Sigorta Eksperleri İcra Komitesinin yedi asıl ve yedi yedek üyesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından tutulan Levhaya kayıtlı ve mesleğinde itibar ve tecrübe sahibi sigorta eksperleri arasından, Müsteşarlıkça belirlenen usûl ve esaslara göre seçilir.

Ayrıca bu Komiteye Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulundan bir üye ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Sekreteri veya görevlendireceği yardımcısı daimî üye olarak atanır. Sigorta Eksperleri İcra Komitesine seçilebilmek için en az on yıl bilfiil sigorta eksperliği yapmış olmak gerekir.

Yedek üyelerde de asıl üyelerde aranan nitelikler aranır. Sigorta Eksperleri İcra Komitesi ilk toplantıda kendi içinden bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Tüzel kişi sigorta eksperleri, Sigorta Eksperleri İcra Komitesinde genel müdürleri veya şirketi temsile yetkili kişiler tarafından temsil edilir.

Geçmiş beş yıl içinde disiplin cezası alanlar ile hakkında sigorta eksperliğine engel bir suçtan dolayı kovuşturma açılmasına karar verilenler kovuşturma tamamlanana kadar Sigorta Eksperleri İcra Komitesine seçilemez ve tüzel kişiyi temsil edemez.

Sigorta Eksperleri İcra Komitesinde yer almakla birlikte daha sonra seçim yeterliliğini kaybeden, ardı ardına yapılmış üç toplantıya geçerli bir özrü olmadan kendisi veya tüzel kişi açısından temsilcisi katılmayan üyelerin üyelikleri kendiliğinden düşer.

Sigorta Eksperleri İcra Komitesinin Kanunda yer alan Temel Görevleri

 • Meslek kurallarını oluşturmak,
 • Haksız rekabeti önleyici tedbirler almak ve uygulamak,
 • Sigorta eksperliğine ait gelişmeler ile idarî ve yasal düzenlemeleri izleyerek toplayacağı bilgileri mensuplarına ve ilgililere ulaştırmak 
 • Yurt içinde ve yurt dışında sigorta eksperliği ile ilgili diğer meslek kuruluşları ile ilişki kurmak, 
 • Mesleğinin geliştirilmesi amacıyla gerektiğinde kurslar tertip etmek, seminer ve konferans gibi eğitim faaliyetlerinde bulunmak, 
 • Sigorta eksperliğine ilişkin yayın ve içtihatları derleyerek meslek mensuplarının yararına sunmak, 
 • Mesleki konularda mütalaa vermek ve yetkili mercilere görüş bildirmek,
 • Disiplin işlemleri yapmak, 
 • Levha kayıt ve silinme işlemlerini gerçekleştirmek, 
 • Müsteşarlıkça istenen diğer görevleri yerine getirmek,

  İcra Komitesinin görevleridir.